jj_12_01_001v
008

Een amateurzender werkt met de klasse van uitzending F3E en een bandbreedte van 16 Khz.
Volgens de gebruiksbepalingen mag deze zender niet werken op:

a   145.995 Mhz
b   144.016 Mhz
c   145.160 Mhz
d   145.500 Mhz
001

In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor:
"[-X-]: apparaat die naar hun aard bestemd zijn voor en zenden of het zenden en het ontvangen van radiocommunicatiesignalen"
In plaats van [-X-] staat:

a   radioversterkerapparaten
b   radio-ontvangapparaten
c   radiozendapparaten
d   meetapparaten
002

In de "gebruikersbepalingen" wordt onder het radiostation verstaan, een of meer radiozendapparaten:

a   met de daarbij behorende ontvang- en antenne-inrichting
b   met de daartoe behorende antenne-inrichting, noodzakelijk voor het op een locatie uitvoeren van een radiocommunicatiedienst
     in de zin van artikel 1.19 van het radioreglement
c   die op het vaste adres staan opgesteld
003

De radiozendamateur mag het amateurstation gebruiken voor het uitzenden van:

a   opmerkingen van commerciële aard
b   versleutelde informatie
c   informatie die betrekking heeft op het amateurstation
004

Een geregistreerde radiozendamateur gebruikt zijn amateurstation als een onbemand relaisstation.
Dit is…

a   nooit toegestaan
b   uitsluitend toegestaan met een vergunning van AT
c   altijd toegestaan
005

Een geregistreerde zendamateur koopt een tweedehands mobilofoon , werkend in de band 146.172 MHz.
Hij wijzigt het frequentiebereik naar 144.172 MHz.
Het gebruik van dit apparaat is:

a   toegestaan, mits hij zich aan de gebruikersbepalingen amateurfrequentiegebruik houdt
b   niet toegestaan
c   alleen toegestaan als de eindtrap van de zender los is
006

Voor de radiozendamateur in de categorie N is het maximale toegestane zendvermogen:

a   35 W
b   15 W
c   25 W
007

Bij onderzoek naar aanleiding van een klacht blijkt dat uw amateurzender storing veroorzaakt in een mobilofoon kanaal van de politie.
De minister van economische zaken is in dit geval bevoegd:
1   het amateurapparaat in beslag te nemen en op uw kosten te vernietigen
2   een geheel of gedeeltelijk zendverbod op te leggen
Juist is?

a   alleen 1
b   alleen 2
c   zowel 1 als 2
d   geen van beide
009

Een amateur met een N-registratie maakt op de repeater uitgangsfrequentie 146.650 Mhz een verbinding in CW met een radiozendamateur met een F-registratie in een naburige stad. Dit is:

a   in overeenstemming met het IARU bandplan
b   niet toegestaan
c   alleen toegestaan met minder dan 10 Watt zendvermogen
d   niet in overeenstemming met het IARU bandplan
010

Definitie zendvermogen:
Het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de (-X-) tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power).
-X- staat voor:

a   hoogfrequente ingangswisselspanning
b   laagfrequente ingangswisselspanning
c   hoogfrequente uitgangswisselspanning
d   laagfrequente uitgangswisselspanning
011

De roepletters moeten worden uitgezonden:

a   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens
     de uitzending één maal per 5 minuten
b   telkens om de 5 minuten ten minste tweemaal in spraak of morsetekens
c   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste twee maal en tijdens
     de uitzending één maal per 5 minuten
d   bij het begin en het einde van elke uitzending ten minste één maal en tijdens
     de uitzending één maal per 10 minuten
012

In de "Voorschriften en beperkingen" wordt onder het zendvermogen van een FM-zender verstaan:

A. het door de antenne afgegeven gemiddelde hoogfrequent vermogen
B. het vermogen dat als gevolg van de constructie van de eindtrap niet kan worden
     overschreden
C. het product van de voedingsspanning en de gemiddelde stroom toegevoerd aan het deel
     van de eindtrap waarmee de antenne is gekoppeld
D. het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat
     afgegeven gemiddeld vermogen, gerekend over een periode van de hoogfrequente
     uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende (Peak Envelope Power)
013

Het houden van radiowedstrijden(contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

a   10.1-10.15 Mhz
b   3.5-3.8 Mhz
c   7.0-7.1 Mhz
d   1.81-1.85 Mhz