d=4 Ѵh
066   Antenne hoogte
001

Een luchtballon op 3KM  hoogte heeft een bereik van?
002

Een antenne op 12 m hoogte heeft een bereik vaaan ?
003

Een antenne staat op 100m hoogte
Wat is de dekking ?