001

Een tranciever wordt met een 3-aderig netsnoer op een stopkontakt aangesloten met randaarde
Dit wordt gedaan om te bereiken dat

a   op de metalen kast van de tranciever geen spanning kan staan
b   de aardlekschakelaar juist kan functioneren
c   een goed HF-aarde voor de antenne wordt verkregen
002

Afscherming van bedrading en onderdelen die een hoge spanning voeren bevordert

a   de ontvanger gevoeligheid
b   de liniairiteit van de eindtrap
c   de veiligheid
d   het zender rendament
003

Een voeding wordt beveiligd met 1 of meer smeltveiligheden.
Dit wordt in de praktijk gedaan met:

a   een snelle zekering
b   een trage zekering
c   een snelle en een trage zekering
004

U moet een reparatie uitvoeren aan een 300 volt voeding.
Na het uitschakelen van de netspanning neemt u de volgende veiligheidsmaatregel:

a   U sluit de voeding kort aan de ingang
b   U verwijdert de zekeringen
b   U wacht ca 5 minuten voor dat u begint
d   U ontlaadt alle condensatoren
005

Het lichaamsdeel dat het snelst beschadigd kan worden door de invloed van electromagnetische golven met frequenties boven de 400 Mhz is/zijn:

a   de hersenen
b   de hand
c   de nieren
d   het hart
006

Een aardlekschakelaar beveiligt tegen het optreden van:

a    een hoogfrequentstroom naar het net
b   een verschil tussen de stroomsterkte in de nuldraad en de fasedraad
c   een potentiaalverschil tudden de nuldraad van het net en het chassis
d   een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en aarde
007

Welke van de schakelingen geeft de meest veilige aankoppeling van de antenne aan de eindtrap van de zender?
a   schakeling 2
b   schakeling 1
c   schakeling 4
d   schakeling 3
008

Afscherming van bedrading en onderdelen die een hoge spanning voeren bevordert

a   het zenderrendement
b   de ontvanger-gevoeligheid
c   de liniairiteit van de eindtrap
d   de veiligheid
009

In netvoedingen moet de aarddraad ven het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis
Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt

a   gen HF-spanning op  het net komen
b   de aardlekschakelaar aanspreken
c   het chassis geen hoge spanning tov aarde krijgen
d   de netveiligheid aanpreken
010

In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis
Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt

a   het chassis geen hoge spanning ten opzichte van aarde krijgen
b   de netveiligheid aanspreken
c   geen hf-spanning op het net komen
d   de aardlekschakelaar aanspreken
011

De juiste aansluiting van de gekleurde aders van een 3-aderig snoer in de netstekker is

a   pen 1   blauw   pen 2   bruin    randaarde   zwart
b   pen 1   rood     pen 2   blauw   randaarde   geel
c   pen 1   bruin    pen 2   blauw   randaarde   geel/groen
d   pen 1   blauw   pen 2   bruin    randaarde   groen
012

Een aardlekschakelaar beveiligt tegen het optreden van

a   een verschil tussen de stroomsterkte in de nuldraad en de fasedraad
b   een potentiaalverschil tussen de nuldraad van het net en aarde
c   een hoogfrequentstroom naar het net
d   een potentiaaleverschil tussen de nuldraad van het net en het chassis
013

De beste manier om een ontvanger te beschermen tegen de effecten van een nabij blikseminslag is

a   de ontvangerkast goed aarden
b   de ontvanger loskoppelen van antenne en lichtnet
c   de ontvanger uitschakelen
d   de aardlekschakelaar uitzetten
014

De beste mehode om een ontvanger te beschermen tegen de effecten van een nabije blikseminslag is

a   een smoorspoel over de antenne ingang plaatsen
b   de ontvanger loskoppelen van antenne en lichtnet
c   een condensator van 1uF over de antenne ingang aansluiten
d   de ontvangerkast goed aarden
015

Het lichaamsdeel dat het snelst beschadigd kan worden door de invloed van elektromagnetische golven boven de 1000 Mhz is:

a   het oog
b   de hand
c   de  nier
d   het hart
016

Veiligheidsaarde wordt aangebracht met als doel:

a   de antenne-retourstroom mogelijk te maken
b   het chassis ( massa) van de zendinstallatie op aardpotentiaal te brengen
c   een mogelijk potentiaalverschil tussen de nul van het net en aarde op te heffen
d   de kans op burenstoring te verkleinen
017

Het lichaamsdeel dat het snelst beschadigd kan worden door de invloed van electromagnetische golven met frequentied boven de 400 Mhz is/zijn:

a   de hersenen
b   de hand
c   de nieren
d   het hart
018

Een dipool wordt gevoed met behulp van een open lijn (kippenladder).
Het zendvermogen is 100 watt.
Ter beveiliging tegen aanraking van de open lijn kunt u het beste:

a. veel spreiders toepassen
b. een waarschuwingsbord bij de open lijn plaatsen
c. ongeïsoleerd draad toepassen
d. geïsoleerd draad toepassen
019

Om veiligheidsredenen dienen de metalen afschermingen van hoge spanning voerende delen in een zender:

a   onderling te worden verbonden
b   te worden verbonden met de geaarde behuizing van de zender
c   van aarding te worden vrij gehouden
c   te woren verbonden met een hf-aarde
020

Een dipool-antenne is door een open voedingslijn (kippenladder) met een ontvanger verbonden.
De beste wijze om schade ten gevolge van een nabije bliksemontlading te voorkomen is:

a   de voedingslijn aarden
b   de voedingslijn losnemen en netstekker uittrekken
c   de voedingslijn kortsluiten
d   de ontvanger uit schakelen
021

De juiste kleuraanduiding van de draden in een netaansluiting is:

 

 Fase

 Nul

 Aarde

 A

 blauw

 bruin

 geel/groen

 B

 blauw

 bruin

 zwart

 C

 bruin

 blauw

 geel/groen

D

bruin

blauw

zwart

022

De mechanische constructie en de elektrische opbouw van de zendinrichting moeten voldoen aan:

a   de voor desbetreffende fabrieksapparatuur lekdende eisen
b   naar de stand der techniek redelijk te stellen eisen
c   de sinds 1930 geldende technische eisen
023

Wat is de maximum waarde van de voedinsspanning in de zendereindtrap waarbij de antenne aansluiting van een amateurzender niet galvanisch met aarde behoeft te ijn verbonden (veiligheidsmaatregel)?

a   12 V
b   24 V
c   42 V
d   48 V
024

Deze schakeling dient on:

a   de uitgangsspanning constant te houden
b   de uitgangsstroom constant te houden
c   bij te hoge spanning de smeltveiligheid F te laten doorslaan
d   de voeding te belasten indien gheen apparatuur is aangesloten
025

Een gevouwen dipool-antenne is door een open voedingslijn (kippeladder) met een ontvanger verbonden.
De beste wijze om schade ten gevolge van een nabije bliksemontlading te voorkomen is:

a   ontvanger uitschakelen
b   voedingslijn kortsluiten
c   voedingslijn losnemen en deze apart aarden
d   voedingslijn kortsluiten en netsteker uittrekken
026

Een dipool wordt gevoed met behulp van een open lijn (kippeladder).
Het zendvermogen is 100 watt.
Ter beveiliging tegen aanraking van de open lijn kunt u het beste:

a   geisoleerd draad toepassen
b   ongeisoleerd draad toepassen
c   een waarschuwingsbord bij de open lijn plaatsen
d   de voedingslijn 3,5 meter boven het grondniveau naar binnen brengen
027

Welke plaats levert bij het werken aan apparatuur onder hoge spanning het minste gevaar op?

a   een betonvloer
b   een vochtige ruimte
c   een droge houten vloer
d   een plavuizen vloer
028

Een aardlekschakelaar beveiligt tegen het optreden van:

a   een potentiaalverschil tussen de nul van het net en aarde
b   een potentiaalverschil tussen de nul van het net en het chassis
c   een verschil in stroomsterkte tussen de heen- en teruggaande netleiding
d   een hoogfrequent stroom naar het net
029

U bezit een eindtrap met buizen waarbij een anodespanning van 1000 volt wordt toegepast.
De beste maatregel tegen aanrakingsgevaar is:

a   een mechanische inrichting die de netspanning onderbreekt bij het openen van de kast
b   het waarschuwingsteken "hoge spanning" op de buitenkant van de kast
c   waarschuwingstekens "hoge spanning" binnen in de kast bij alle plaatsen waar de spanning "open voorkomt
d   een overspanningsbeveiliging in de voeding
030

Om veiligheidsredenen dienen de metalen afschermingen van hoge spanning voerende delen in een zender:

a   onderling te worden doorverbonden
b   van aarding te worden vrij gehouden
c   te worden verbonden met een hf-aarde
d   te worden verbonden met de geaarde metalen behuizing van de zender
031

Door omstandigheden bent u genoodzaakt een schakeling af te regelen waarop hoge spanning staat.
Het meeste gevaar ontstaat door:

a   het aanbrengen van een scheidingstransformator in de 220V netleiding
b   het dragen van schoenen van isolerend materiaal
c   het gebruiken van geisoleerd gereedschap
d   het gebruiken van beide handen tegelijk
032

Om een elektrisch veld af te schermen gebruikt men materiaal met een :

a   hoge geleidbaarheid
b   hoge permeabiliteit
c   lage geleidbaarheid
d   lage permeabiliteit
033

Tijdens een experiment komt een persoon met z’n handen in contact met een draad onder hoge spanning en kan deze niet meer loslaten.
Welke handeling verricht u om deze persoon te helpen?

a   de spanning uitschakelen
b   de persoon lostrekken van de spanningsdraad
c   de persoon aanwijzingen geven wat hij moet doen
d   de persoon vertellen hoe hij de spanning kan uitschakelen
034

U bent genoodzaakt een schakeling af te regelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat.
Het risico hierbij wordt groter door:

a   gebruik te maken van een scheidingstransformator in de 220V netleiding
b   schoenen van isolerend materiaal te dragen
c   geïsoleerd gereedschap te gebruiken
d   beide handen tegelijkertijd te gebruiken
035

De veiligste plaats om te werken aan apparatuur onder hoge spanning is een:

a   betonvloer
b   vochtige ruimte
c   plavuizen vloer
d   droge houten vloer
036

In een eindtrap met buizen wordt een anodespanning van 1000 volt toegepast.
De beste maatregel tegen aanrakingsgevaar is:

a   een mechanische inrichting die de netspanning onderbreekt bij het openen van de kast
b   het waarschuwingsteken "hoge spanning" op de buitenkant van de kast
c   waarschuwingstekens "hoge spanning" binnen in de kast bij alle plaatsen waar de spanning "open" voorkomt
d   een overspanningsbeveiliging in de voeding
H10   Veiligheid