001

De naam voor element 3 is

a   straler
b   reflector
c   director
002

De antennevoedingslijn die het best dich bij metalen objecten kan worden toegepast is

a   coaxiale kabel
b   twin-lead
c   open lijn
003

Een nadeel van een kwartgolf draadantenne zonder voedingslijn is

a   de even harmonischen worden niet onderdrukt
b   het punt van maximale straling ligt vlakbij de zender
c   de zeer hoge spanning die kan optreden op het voedingspunt
004

Een ronde golfgeleider [golfpijp] heeft een inwendige diameter van 10 cm
Om hoogfrequente energie te kunnen transporteren moet de golflengte van het signaal

a   groter dan 20 cm zijn
b   gelijk aan 20 cm zijn
c   kleinder dan 20 cm zijn
d   de golflengte is niet van belang
005

Een schakeling om mantelstromen tegen te gaan is

a   schakeling 3
b   schakeling 2
c   schakeling 1
d   schakeling 4
006

Wat is de beste schakeling voor de ingang van een hoogfrequentversterker?

a   schakeling 2
b   schakeling 4
c   schakeling 3
d   schakeling 1
007

Het voornaamste doel van een aanpassingsnetwerk tussen zender en antennekabel is

a   beveilliging tegen gevaar bij aanraking antennedraad
b   optimale belasting van de zender
c   meten van de staandegolfverhouding in de antennekabel
d   vermindering van de terugwerking op de zenderfrequentie
008

Een halve golf enkele dipool wordt op dezelfde plaats vervangen door een halve golf gevouwen dipool
In beide gevallen is het door de antenne uitgestraalde vermogen 100 watt op 14.1 Mhz
Het op 1000km afstand ontvangen signaal

a   verandert niet
b   wordt zwakker
c   wordt sterker
d   wordt onneembaar
009

Deze antenne straalt

a   boven
b   links
c   rechts
010

Welke figuur stelt een eindgevoede halvegolfantenne voor?

a   figuur 1
b   figuur 2
c   figuur 3
011

Voor de koppeling van de zender met de antenne wordt vaak coax kabel gebruikt
Een belangrijke reden hiervoor is

a   afscherming tegen ongewenste straling
b   goede staandegolfverhouding
c   lage demping
012

De reikwijdte ven een UHF-zender wordt het meest vergroot door:

a   het overgaan van enkelzijbandmodulatie op frequentiemodulatie
b   het overgaan van horizontale op verticale polarisatie
c   een open dipool te voorzien van een reflector
d   het vervangen ven een open dipool door een gevouwen dipool
013

Door het aanbrengen van seriespoelen in een dipoolantenne zal de

a   resonatiefrequentie hoger worden
b   opstraalhoek veranderen
c   resonantiefrequentie lager worden
d   resonantiefrequentie niet veranderen
014

De ingangimpedantie van een open halvegolf dipoolantenne gedraagt zich beneden de resonantiefrequentie als

a   inductief
b   reeel en laagohmig
c   capacitief
d   reeel en hoogohmig
015

Yagi-antennes bevatten zogenaamde parasitaire elementen
Als ze op de juiste manier geplaatst zijn

a   verhogen ze de versterking [gain] en de voor/achterverhouding
b   verhogen ze alleen de voor/achterversterking
c   verhogen ze alleen de versterking [gain]
d   verbeteren ze alleen de voet-punt impedantie
016

Een open [niet kortgeloten] stuk coaxiale kabel kan gebruikt worden als parallelresonantiekring indien de met een meetlat gemeten lengte

a   ongeveer 30procent korter is als een halvegolflengte
b   een kwartgolflente lang is
c   ongeveer 30procent langer is dan een halvegolflengte
d   een halvegolflengte lang is
017

De demping tussen twee verticale halvegolfdipiolen wordt gemeten op een frequentie
De antennes staan opgesteld in de vrij ruimte
Als de frequentie wordt verdubbeld en de afmetingen van de halvegolfdipolen hierop worden aangepast, dan zal de demping

a   3 dB afnemen
b   3 dB toenemen
c   6 dB toenemen
d   gelijk  blijven
018

Een halvegolf gevouwen dipoolantenne voor de 40-meterband wordt gevoed door een lintlijn met
een karakteristieke impedantie van 300 Ohm
De lengte van deze voedingslijn

a   moet een oneven aantal kwartgolf-lengten bedragen
b   mag ieder willekeurige lengte hebben
c   moet precies 20 meter zijn
d   moet een even aantal halvegolf-lengten bedragen
019

Een balun met een impedantie-transformatieverhouding van 1op4 wordt toegepast om

a   het richteffect te verbeteren
b   de antenne op de juiste frequentie in resonantie te brengen
c   een gevouwen dipool van 300 Ohm aan een coaxkabel van 75 Ohm aan te passen
d   een 300 Ohm dipool aan een 300 Ohm open  voedingslijn aan te passen
020

Het doel van een balun in een antennesysteem is het

a   vergroten van de staandegolfverhouding
b   beschermen van het antennesysteem tegen blikseminslag
c   vermindering van de uitstraling van harmonischen
d   voorkomen van mantelstromen op de kabel
021

In welke figuur is de aanpassing bij de halve golf antenne juist

a   figuur 1
b   figuur 2
c   figuur 3
d   figuur 4
022

Stelling 1
Het aan de voorzijde van een gevouwen dipool uitgezonden vermogen is groter dan het aan de achterzijde uitgezonden vermogen
Stelling 2
De voor/achterverhouding van een gevouwen dipool is groter dan die van een yagi-antenne
Wat is juist?

a   1 en 2
b   geen
c   alleen 1
d   alleen 2
023

Om een hf-radioverbinding te maken over een zo groot mogelijke afstand wordt een antenne toegepast met een

a   horizontale polarisatie
b   verticale polarisatie
c   grote opstralingshoek
d   kleine opstralingshoek
024

Een seriekring heeft een resonatiefrequentie van 100 MHz
Voor 90 MHz gedraagt de kring zich als een

a   condensator
b   weerstand
c   spoel
d   doorverbinding
025

De verkortingsfactor is er bij een stuk coaxiale kabel de oorzaak van dat de verhouding
werkelijke lengte/elektrische lengte [lenten in dezelfde eenheid uitgedrukt]

a   groter is dan 1
b   gelijk is aan 1
c   kleinder is dan 1
d   afhankelijk is van de kabeldemping
026

De polarisatie van een radiogolf

a   staat in eerste instantie loodrecht op het stralende element van de zendantenne
b   is afhankelijk van de antenneversterking
c   is in eerste instantie evenwijdig aan het stralende element van de zendantenne
d   is afhankelijk van de hoogte van de zendantenne
027

Yagi-antennes bevatten zogenaamde parasitaire elementen
Als ze op de juiste manier geplaatst zijn

a   verhogen ze de versterkijn [gain] en de voor/achterverhouding
b   verhogen ze alleen de versterking [gain]
c   verhogen ze alleen de voetpunt-impedantie
d   verhogen ze alleen de voor/achterverhouding
028
Om een hoogohmige antenne aan te passen aan een voedingslijn met een lagere impedantie, wordt een STUB toegepast
Wat is juist?

a   lengte1= 1/2 lambda  einde A kortgesloten
b   lengte1= 1/4 lambda  einde A open
c   lengte1= 1/4 lambda  einde A kortgesloten
d   lengte1= 1/8 lambda  einde A open
029

Een parabolische reflector wordt met een ideale belichter gebruikt op 24 Ghz en heeft daarbij een gain van 30dBi
Als dezelfde parabolische reflector met eveneens een ideale belichter wordt gebruikt op 47 Ghz, dan wordt de gain

a   60 dBi
b   36 dBi
c   24 dBi
d   30 dBi
030

Het effectief opvangend oppervlak van een halvegolfdipool is

a   evenredig met lambda
b   onafhankelijk van lambda
c   evenredig met 1/lambda2
d   evenredig met lambda2
031

Een balun wordt toegepast om

a   een asymetrische kabel aan een dipool aan te sluiten
b   het richteffect van de antenne te verbeteren
c   een symmetrische voedingslijn aan een dipool aan te sluiten
d   de polarisatie van de antenne te veranderen
032

Voor de verbindingen over zeer grote afstand moet de opstraalhoek van de antenne

a   90 graden zijn
b   tussen de 30 en 45 graden zijn
c   minder dan 30 graden zijn
d   tussen de 45 en 90 graden zijn
033

Bij verdubbeling van de antennehoogte zal in het vrije veld  de HF-radiohorizon

a   geen verandering ondergaan
b   meer dan een factor 10 komen te liggen
c   ongeveer een factor 4 verder komen te liggen
d   minder dan een factor 2 verder komen te liggen
034

Een schakeling om mantelstromen tegen te gaan is

a   schakeling 4
b   schakeling 1
c   schakeling 3
d   schakeling 2
035

De afstand die met een amateur UHF-verbinding met paraboolantennes onder goede omstandigheden rechtstreeks kan worden overbrugd, bedraagt

a   2.5 km
b   meer dan 50 km
c   1 km
d   25 km
036

Om een laagohmige antenne aan te passen aan een hoogohmige voedingslijn wordt een STUB toegepast
Wat is juist?

a   lengte 1 1/2 golflengte   einde A open
b   lengte 1 1/4 golflengte   einde A open
c   lengte 1 1/8 golflengte   einde A kortgesloten
d   lengte 1 1/4 golflengte   einde A kortgesloten
037

De demping bij vrije-ruimtepropagatie tussen twee rondstralende antennes wordt gemeten
Als de onderlinge afstand wordt verdubbeld dan zal de demping

a   gelijk blijven
b   toenemen met 2 dB
c   toenemen met 6 dB
d   toenemen met 3 dB
038

Als het stralende deel van een antenne langer wordt gemaakt dan zal zijn resonantiefrequentie

a   geheel verdwijnen
b   hoger worden
c   gelijk blijven
d   lager worden
>>>>> H06
6  Antennes en transmissielijnen
040

Een verticale antenne heeft een lengte van 10 meter.
De impedantie van de antenne is ongeveer 36 Ohm.
De zendfrequentie is ongeveer:

a   7.5 Mhz
b    10 MHZ
c    30 Mhz
d    15 Mhz

039

Bij verdubbeling van de antennehoogte zal in het vrije veld de VHF-radiohotrizon:

a   geen verandering ondergaan
b   meer dan factor 10 verder komen te liggen
c   ongeveer een factor 4 verder komen te liggen
d   minder dan een factor 2 verder komen te liggen
041

Paraboolantennes worden hoofdzakelijk gebruikt in de frequentieband:

a   30-300 Mhz
b   100-300 Mhz
c   300-1000 Mhz
d   1000 Mhz en hoger
042

Een nadeel van een antenne met traps tov een gewone antenne is dat deze:

a   harmonischen frequenties sterker zal uitstralen
b   geneutronyseerd dient te worden
c   slecht op 1 band gebruikt kan worden
d   te breedbandig is voor het werken op hogere frequenties
043

Tussen de antennes van een mobiele zender en een vaste ontvanger bestaat vrij zicht.
Er treden geen reflecties op.
Als de afstand tussen de zender en ontvanger wordt vedubbeld zal de afgegeven spanning van de ontvangstantenne:

a   gelijk blijven zolang de zender in zicht is
b   verminderen tot een kwart van zijn vorige waarde
c   varieren op een onvoorspelbare wijze
d   verminderen tot de helft van zijn vorige waarde
044

De antennes staan opgesteld in de vrije ruimte.
Met deze opstelling wordt de propagatieverzwakking op 433 Mhz vergeleken met 144 Mhz.
De zend- en ontvangstantennes zijn verticale halvegolf dipolen voor die frequenties.
De door de ontvangstantenne afgegeven spanning is op 433 Mhz tov 144 Mhz:

a   3 x groter
b   1/3
c   gelijk|
d   6x zo groot
045

Welke van de schakelingen geeft de meest veilige aankoppeling van de antenne aan de eindtrap van de zender:

a   schakeling 2
b   schakeling 1
c   schakeling 4
d   schakeling 3
046

Twee stukken coaxkabel met een elektrische lengte van elk 0.25ʎ en een karakteristieke impedantie van 70Ω zijn in serie geschakeld.
De staandegolfmeter (SGM), welke is gemaakt voor 50Ω, geeft een sgm aan van ongeveer:

a   2.8
b   1
c   2
d   1.4
047

De verkortingsfaktor is er bij een stuk coaxiale kabel de oorzaak van dat de verhouding
werkelijke lengte/elektrische lengte:

a   groter is dan 1
b   gelijk is aan 1
c   kleiner is dan 1
d   afhankelijk is van de kabeldemping
048

De antenne is ontworpen voor de 80- en 40-+ meter amateurband.
In de antenne zijn gelijke  -traps- opgenomen.

Stelling 1:
de TRAPS gedragen zich op de 40-meter als een sperfilter, waardoor de eindstukken van de antenne niet meewerken.
Stelling 2:
De traps gedragen zich op de 80-metr als een capacitieve reactantie, waardoor de beide eindtukken worden aangekoppeld.
Wat is juist?
a   2
b   1 en 2
c   1
d   geen van beiden
049

Het voordeel van een coaxiale kabel tov een open voedingslijn is dat bij de coaxiale kabel:

a   de karakteristieke impedantie (golfweerstand) hoger is
b   de kabel minder straalt
c   er geen staande golven kunnen optreden
d   de verliezen lager zijn
050

De karakteristieke impedantie (Zc) van de coaxiale kabel is 50 Ohm.
Zi is ongeveer:

a   60 Ω
b   50 Ω
c   75 Ω
d   33 Ω
051

Een zendantenne wordt in het midden gevoed.
Welke figuur geeft de juiste stroomverdeling?

a   figuur 1
b   figuur 2
c   figuur 3
d   figuur 4
052

Om een eindversterker aan de coaxkabel aan te passen is het meest algemeen bruikbare aanpassingsnetwerk:

a. netwerk 4
b. netwerk 1
c. netwerk 2
d. netwerk 3
053

De diameter van paraboolantennes is:

a. 2x de gebruikte golflengte
b. veel groter dan de gebruikte golflengte
c. ongeveer gelijk aan de gebruikte golflengte
d. veel kleiner dan de gebruikte golflengte
054

Een voordeel van een open voedingslijn ten opzichte van een coaxiale kabel is dat bij de open lijn:

a. er geen staande golven kunnen optreden
b. de verliezen lager zijn
c. de karakteristieke impedantie (golfweerstand) lager is
d. de lijn minder straalt
055

Van elke coaxkabel is de karakteristieke impedantie en de elektrische lengte gegeven.
De staandegolfmeter (SGM), welke is gemaakt voor 50 Ω, geeft ongeveer aan:

a. 1,0
b. 0,7
c. 1,4
d. 2,0
056

Bij een frequentie, hoger dan F-res, is de impedantie van deze schakeling:

a   maximaal
b   capacitief
c   inductief
d   ohms
057

Hoe lang moeten de parasitaire elementen X, Y en Z zijn?

a   X = 91 cmY = 92 cmZ= 102 cm
b   X = 92 cmY = 102 cmZ = 105 cm
c   X = 105 cmY = 102 cmZ = 92 cm
d   X = 91 cmY = 102 cmZ = 105 cm
058

De antenne met de “traps”werkt op 7 en 14 Mhz als halvegolf dipool.
De “traps”bevatten elk een:

a   seriekring afgestemd op 7 Mhz
b   spoel
c   parallelkring afgestemd op 14 Mhz
d   capaciteit
059

Een halvegolf lijnstuk (dat zijn twee kwartgolf lijnstukken in serie) heeft een tranformatieverhouding van:

a   2
b   4
c   1
d   0.5
060

De karakteristieke impedantie van een open voedingslijn met parallelle geleiders hangt af van de:

a   de afstand tussen de draden en de draaddikte
b   afstand tussen de draden en de lijnlengte
c   frequentie van het signaal en de lijnlengte
d   de frequentie van het signaal en de draaddikte van de geleiders
061

De karakteristieke impedantie van een stuk voedingslijn van 20 meter lang is 52 Ohm.
Wanneer er 10 meter wordt afgeknipt, is de karakteristieke impedantie:

a   13 Ω
b   104 Ω
c   52 Ω
d   26 Ω
062

Om een hf-verbinding te maken over een zo groot mogelijke afstand, wordt een antenne toegepast met een:

a   grote opstralingshoek
b   horizontale polarisatie
c   kleine opstralingshoek
d   verticale polarisatie
063

Aurora-reflectie treedt voornamelijk op bij frequenties:

a   van 100 Khz tot 30 Mhz
b   lager dan 100 Khz
c   van 30 Mhz tot 1 Ghz
d   boven de 1 Ghz
064

De staandegolfmeter is gemaakt voor 50 Ω.
De antenne-aanpassingseenheid (ATU) wordt zo afgeregeld dat de staandegolfmeter (SGM) 1 aanwijst.
Er is nu een staandegotfverhouding van 1 bereikt in:

a. alleen kabel 1
b. kabel 1 en kabel
c. geen van beide kabels
d. alleen kabel 2
065

De belangrijkste component van een breedband-kunstantenne is een:

a. draadgewonden weerstand
b. yzerkernspoel
c. niet-inductieve weerstand
d. luchtspoel
066

Een halvegolf antenne wordt in het midden gevoed.
Dit is het punt van maximale:

a   resonantie
b   impedantie
c   spanning
d   stroom
067

Een transmissietijn dient om:

a. de antenneweerstand te verlagen
b. de juiste aanpassing tussen de antenne en de zender te verkrijgen
c. hoogfrequentenergie over te dragen
d. de antenneweerstand te verhogen
068

Welke figuur geeft het stralingsdiagram van een halvegolf dipoolantenne weer?

a   figuur 3
b   figuur 4
c   figuur 2
d   figuur 1
069

Om harmonischen van de zendfrequentie te onderdrukken wordt aan de coaxiale voedingslijn naar de antenne een coaxiale stub aangebracht.
Wat is juist:

a   lengte L = 33 cm; einde A = kortgesloten
b   lengte L = 66 cm; einde A = kortgesloten
c   lengte L = 33 cm; einde A = open
d   lengte L = 99 cm; einde A = open
070

Een halve golf gevouwen dipool wordt gevoed door een 300 ohm lintlijn.
De staandegolfverhouding in de voedingslijn bij de zender bedraagt ongeveer:

a   2
b   1
c   4
d   8
071

Een staandegolfmeter voor 50 Ω meet een staandegolfverhouding van 1 op een coaxiale kabel van 50 Ω wanneer deze is afgesloten met een :

a   weerstand van 50 Ω
b   hoge impedantie
c   reactantie
d   kortsluiting
072

De LC-kring, parallel aan de ingang van de ontvanger, dient om:

a   de bandbreedte van de ontvanger te verkleinen
b   de versterking van de ontvanger te vergroten
c   de bandbreedte van de ontvanger te vergroten
d   een storend signaal uit te filteren
073

Een halvegolfantenne wordt aan het einde gevoed via een voedingslijn met een lengte van een kwartgolf.
De impedantie is dan:
a   hoog
b   oneindig
c   nul
d   laag
074

Een zender werkend op 3.5 Mhz wordt aangesloten op een antenne bestaande uit een draad met een lengte van 25 meter.
Welke koppeling is het meest geschikt?
a   figuur 2
b   figuur 1
c   figuur 3
d   figuur 4
075

De bundelbreedte van een paraboolantenne wordt bepaald door:

a   de diameter van de parabool
b   de eigenschappen van de straler
c   de gebruikte polarisatie
d   het materiaal waarvan de paraboolis gemaakt
076

De karakteristieke impedantie van een coaxkabel is Onhankelijk van:

a   de materiaaldikte van de buitengeleider
b   de binnendiameter van de buitengeleider
c   het dielectricum tussen de binnen- en buitengeleider
d   de buitendiameter van de binnengeleider
077

Een gevouwen dipool heeft ten opzichte van een open dipool:

a   een hogere aansluitimpedantie
b   een sterker richteffect
c   kleinere afmetingen
d   een lagere aansluitimpedantie
078

De juiste manier om een coaxiale kabel met een karakteristieke impedantie van 75 Ω met een halvegolf dipool te verbinden is:

a   figuur 2
b   figuur 1
c   figuur 3
d   figuur 4
079

Een gevouwen dipool voor de 2-meter band wordt volgens de figuur aangesloten.
De gebruikte coaxiale kabel (70Ω) heeft een isolatie van polyethyleen.
Voor een goede aanpassing bedraagt de lengte L ongeveer:

a   100 cm
b   69 cm
c   50 cm
d   38 cm
080

Bij een frequentie, hoger dan de resonantiefrequentie, is de impedantie van deze seriekring:

a   maximaal
b   capacitief
c   inductief
d   ohms
081

De coaxkabels hebben een verlies van 3 dB per 100 meter.
Tussen de zender en de belasting geldt het verlies in dB:

a   alleen afhankelijk is van het diëlectricum van de kabels
b   in beide opstellingen gelijk is
c   in opstelling 2 groter is dan in 1
d   in opstelling 1 groter is dan in 2
082

Een voedingslijn met een elektrische lengte van ¼ golflente is aan het einde kortgesloten.
De ingangsimpedantie Zi is ongeveer:

a   zeer laag
b   12.5 Ohm
c   zeer hoog
d   50 Ohm
083

De golflengte van een elektromagnetisch verschijnsel in een voedingslijn is altijd kleiner dan lucht.
Hierbij speelt vooral een rol:

a   het skineffect
b   de verkortingsfactor
c   de verliesfactor
d   de reflectiecoëfficiënt
084

De lengte van de coaxiale kabel is willekeurig.
De zender is optimaal aangepast bij een wikkelverhouding van nprim :nsec is:

a   1:2
b   1:1
c   6:1
d   2:1
085

De meter geeft een staandegolfverhouding (SWR) van 3 aan.
De staandegolfverhouding op de kabel kan worden verkleind door:

a   aanpassing tussen de zendereindtrap en de kabel te verbeteren
b   de aanpassing tussen de antenne en de kabel te verbeteren
c   tussen zender en meter een pi-filter op te nemen
d   tussen meter en kabel een pi-filter op te nemen
086

Om harmonischen van de zendfrequentie te onderdrukken wordt aan de coaxiale voedingslijn naar de antenne een coaxiale stub aangebracht.
Wat is juist?

a   lengte L66cm   einde A kortgesloten
b   lengte L99cm  einde A  open
c   lengte L33cm  einde A  open
d   lengte L33cm  einde A  kortgesloten
087

Een golfpijp is een:

a   geleider voor electro-magnetische golven
b   coaxiale kabel met rechthoekige doorsnede
c   UHF laagdoorlaatfilter
d   bepaald type UHF-antenne
088

Een dipool antenne wordt met een 50Ω kabel via een antenne aanpassingseenheid (ATU) en een staandegolfmeter (SWR) met de zender verbonden.
Door afregeling van de ATU gaat de aanwijzing van de SWR-meter van 2 naar 1.
Dit komt omdat:

a   het stralingsdiagram van de antenne veranderd is
b   de SWR in de antennekabel veranderd is
c   de kabelverliezen naar de antenne verminderd zijn
d   de kabel met de antenne aangepast is op de impedantie van de SWR-meter