001

Door de wikkeling van een luchtspoel loopt een gelijkstroom
Hierdoor ontstaat een magnetisch veld

a   alleen buiten de spoel
b   zowel binnen als buiten de spoel
c   alleen als in de spoel een ijzerkern is aangebracht
d   alleen binnen de spoel
002

De werking van een geaarde aluminium afschermbus om een HF-spoel berust op

a   inductie van een stroom in de bus die een tegengesteld magnetisch veld opwekt
b   magnetische omleiding van aluminium
c   naar aarde afvoeren van magnetische veldlijnen
d   diamegnetische eigenschappen van aluminium
013_Wet_van_Lenz
003

Het aanbrengen van een poederijzerkern in een spoel die op 3,5 MHz wordt toegepast, heeft de volgende invloed:

a   zelfinductie neemt af en Q-factor blijft gelijk
b   zelfinductie blijft gelijk en Q-factor neemt af
c   zelfinductie neemt af en Q-factor neemt toe
d   zelfinductie neemt toe en Q-factor neemt toe
004

De aantrekkingskracht tussen weekijzer en de magneet is:

a   in p groter dan in q
b   in p kleiner dan in q
c   in p even groot als in q
d   in p tegengesteld als die in q
005

Het magnetische veld van een middenfrequent-spoel waardoor een wisselstroom loopt, veroorzaakt hinder in nabijgelegen componenten.
De beste maatregel hiertegen is om deze spoel:

a   zonder spatie te wikkelen
b   te voorzien van een aluminium bus
c   in te gieten in kunsthars
d   aan éên zijde te aarden
006

De sterkte van het magnetisch veld rond een geleider wordt rechtstreeks bepaald door de:

a   stroom door de geleider
b   weerstand van de geleider
c   diameter van de geleider
d   spanning op de geleider